Bezpieczeństwo jest najważniejsze

Regulamin parku linowego

1. Z Parku Linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną
zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
2. Wchodząc na przeszkody parku linowego należy mieć świadomość, iż jak przy
każdej innej rekreacyjnie uprawianej dyscyplinie sportu, istnieje ryzyko doznania
urazu. Niestosowanie się do zasad bezpieczeństwa ujętych w niniejszym regulaminie
może być przyczyną poważnych wypadków. Każda osoba wchodząc na park linowy
podejmuje to ryzyko.
3. Trasy przygotowane są dla osób mierzących nie mniej niż 160 cm wzrostu, pozostałe
osoby mogą mieć problemy z wpięciem się do asekuracji i z poruszaniem się po
przeszkodach. Wyjątkiem są trasy przygotowane specjalnie dla dzieci, na nich asekuracja
została dostosowana dla osób o wzroście nie mniejszym niż 120 cm.
4. Osoby o niższym wzroście mogą korzystać z parku linowego także po zastosowaniu
specjalnych atestowanych taśm przedłużających.
5. Korzystanie przez osoby o wzroście ponad 160 cm z trasy dziecięcej jest możliwe, ale
należy wiedzieć o wynikających zagrożeniach. Asekuracja na takiej trasie jest na
wysokości przystosowanej dla dzieci. Zapewnia zabezpieczenie przed upadkiem z
wysokości, lecz osoby o wzroście ponad 160 cm w momencie odpadnięcia mogą uderzyć
się o elementy przeszkody.
6. Na trasach z asekuracją własną (gdzie zachodzi konieczność przepinania karabinków
asekuracyjnych) dzieci w wieku do 6 lat muszą korzystać z parku linowego razem z
instruktorem – ciągły dozór fizyczny, dzieci w wieku 6 – 9 lat muszą korzystać z parku
linowego z nadzorem wzrokowym instruktora oraz osoby dorosłej odpowiedzialnej za
dziecko (rodzic, opiekun, osoba upoważniona), dzieci w wieku 10 – 13 lat muszą
korzystać z parku linowego pod nadzorem osoby dorosłej odpowiedzialnej za dziecko.
7. Na trasach z asekuracją ciągłą dzieci w wieku do 6 lat muszą znajdować się pod opieką
osób dorosłych.
8. Korzystanie z Parku Linowego dozwolone jest tylko po wcześniejszym zapoznaniu się z
regulaminem, wypełnieniu oświadczenia, uiszczeniu opłaty oraz przejściu szkolenia z
zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Parku Linowym. Osoby niepełnoletnie powinny
uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na skorzystanie z atrakcji parku
linowego.
9. Dla osób, które spożyły alkohol lub inne środki odurzające obowiązuje całkowity zakaz
korzystania z atrakcji w Parku Linowym.
10. Wejście na przeszkody w Parku Linowym może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody
instruktora Parku.
11. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą
zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie powinny korzystać z Parku Linowego.
12. Park linowy wyposażony jest w dwa rodzaje asekuracji: asekurację własną oraz
asekurację ciągłą.

Wspólne zasady bezpieczeństwa obowiązujące na całym parku linowym:
– Osoby chcące korzystać z Parku Linowego muszą otrzymać od instruktora sprzęt
zabezpieczający przed upadkiem z wysokości (uprząż z lonżami, karabinki, bloczek
zjazdowy oraz kask).
– Tylko instruktor zakłada sprzęt asekuracyjny lub zakładany jest pod jego kontrolą.
– Po założeniu sprzętu asekuracyjnego niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany przy nim.
– Biżuterię, okulary, telefony komórkowe oraz inne przedmioty powinno się odpowiednio
zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla zdrowia lub życia właściciela
oraz pozostałych klientów.
– Osoby noszące długie włosy powinny schować je pod kaskiem, aby nie wkręciły się w
bloczki i inne elementy parku.
– Podczas przechodzenia przez Park Linowy wskazany jest spokój, nie można skakać po
przeszkodach i huśtać się na atrakcjach do tego nieprzeznaczonych.
– Na pojedynczej przeszkodzie może znajdować się tylko jedna osoba.
– Na podeście mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.
– Osoby nieupoważnione nie mogą znajdować się bezpośrednio pod trasami parku i w
pobliżu zjazdów.
– W przypadku utraty sił, rezygnacji lub innych przyczyn uniemożliwiających
zakończenie trasy należy wezwać obsługę Parku Linowego. Zostaniemy sprawnie
sprowadzeni na ziemię.
– Podczas wizyty w Parku Linowym powinniśmy bezwzględnie wykonywać polecenia
instruktorów.
– Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem
zarówno na ziemi jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego
lub innych.
– Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą przeszkadzać w pracy
personelowi Parku.
– Niszczenie elementów parku linowego jest zakazane pod groźbą odpowiedzialności
karnej.
– Wszelkie wypadki i kontuzje należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Parku
Linowego.
– Za rażące nieprzestrzeganie regulaminu w tym zasad bezpieczeństwa grozi bezwzględne
wydalenie z terenu Parku Linowego.

Dodatkowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Parku Linowym na trasach z
asekuracją własną:
– Podstawowa zasada bezpiecznego przebywania na urządzeniach Parku Linowego
wyposażonego w asekurację własną polega na samodzielnym wpinaniu się do lin
asekuracyjnych. Jeśli ktoś z jakichkolwiek powodów nie będzie w stanie
wykonywać tej czynności nie powinien bez opieki wchodzić na urządzenia parku.
– Karabinki lonży asekuracyjnych należy wpinać zamkami w dwie przeciwne strony.
– Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić, czy zamek został poprawnie
zamknięty.
– Przemieszczając się na kolejne przeszkody należy przepiąć pojedynczo najpierw
pierwszy potem drugi karabinek do liny asekuracyjnej.
Nie dopuszczalną sytuacją jest wypięcie naraz obydwu karabinków!
– Punkty wpięć oznaczone są kolorem czerwonym.

– Osoby wyposażone w sprzęt asekuracyjny z karabinkami (asekuracja własna), mogą za
zgodą instruktora korzystać z tras wyposażonych w asekurację ciągłą.

Jeśli na parku spotkamy przeszkody pionowe takie jak wejście po ściance wspinaczkowej,
pochylni, drabinie, siatce itp. należy:

1. Asekuracja ze stalowych pętli
– Stosować zasady przepinania ujęte wyżej oraz:
– Karabinki lonży przepinamy tak często, aby nie znalazły się poniżej punktu mocowania
do uprzęży (wysokość pasa)

2. Asekuracja przy pomocy przyrządu samohamownego
– Za pomocą linki pomocniczej należy ściągnąć na dół karabinek urządzenia
samohamownego.
– Prawidłowe wpięcie w linkę asekuracyjną polega na wpięciu karabinka urządzenia
samohamownego do punktu centralnego uprzęży. Przynajmniej jeden karabinek lonży
należy wpiąć w oczko nad karabinkiem urządzenia samohamownego.
– Po wspięciu się na platformę należy najpierw wpiąć karabinki lonży w liny stalowe.
Punkty wpięć oznaczone są kolorem czerwonym. Następnie wypiąć karabinek
urządzenia samohamownego.
– Jeżeli z jakiś przyczyn chcemy zrezygnować z dalszej wspinaczki należy albo zejść na
dół (urządzenie działa poprawnie w dwie strony), albo zawisnąć na lince i wezwać
obsługę
– UWAGA!! Urządzenia samohamowne są przystosowane do obciążenia maksymalnego
140 kg. Osoby cięższe nie mogą korzystać z urządzeń samohamownych.

Dodatkowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Parku Linowym na trasach z
asekuracją ciągłą:

– Trasa z asekuracją ciągłą wyposażona jest w system firmy Vert Voltige. W związku z
powyższym nie ma możliwości samodzielnego wypięcia się z liny asekuracyjnej.
– Na początku trasy wpięcie haka asekuracji ciągłej Vert Voltige, powinno odbyć się
pod nadzorem instruktora parku linowego.
– Jeśli wejście na trasę jest przeszkodą pionową (np. ścianka wspinaczkowa) należy
przekładać hak przez mocowania liny tak często, aby znajdował się zawsze powyżej
pasa.
– Osoby wyposażone w sprzęt asekuracji ciągłej z hakiem nie mogą korzystać z
tras z asekuracją własną!

Zjazdy Tyrolskie – zasady bezpieczeństwa
Na parkach linowych najczęściej dochodzi do wypadków na zjazdach tyrolskich.
Zjazdy tyrolskie występują jako jedna z przeszkód na trasach parku linowego, lub są
zamontowane jako osobna trasa zjazdowa.

Aby uniknąć wypadku należy stosować się do poniższych zaleceń:

1. Jeśli na linie stalowej obok podstawowego czerwonego oznaczenia występuje też
oznaczenie niebieskie oznacza to, że należy tam wpiąć bloczek oznaczony właśnie
takim kolorem.
2. Zanim wepniemy się w linę do zjazdu należy upewnić się czy na linie lub na podeście
w obszarze lądowania nie ma innego użytkownika.
3. Należy wtedy najpierw wpiąć bloczek w linę, kontrolując czy lonża nie jest skręcona,
dopiero potem kolejno przepiąć karabinki z lonży asekuracyjnej tak, aby karabinki
zostały zawieszone na bloczku zjazdowym.
4. Prawidłową pozycją zjazdu jest pozycja siedząca. Pozycja leżąca, półsiedząca lub inne
powodują zmniejszenie oporu powietrza co powoduje zwiększenie prędkości.
5. Na zjazdach tyrolskich hamowanie odbywa się grawitacyjnie – w ostatniej fazie
przejazdu podjeżdżamy do góry. Pomimo wyregulowania zjazdu, tak aby na końcu
prędkość była minimalna, w niektórych przypadkach może dojść do zwiększenia
prędkości zjazdu:
– przy podmuchach wiatru w kierunku zjazdu,
– przy nieprawidłowej pozycji zjazdu,
– przy zbyt dużej wadze użytkownika.
W razie wątpliwości należy użyć czynnego hamulca (dodatkowy karabinek na luźnej
lonży) po wcześniejszym przeszkoleniu z zasad jego użytkowania. Dodatkowy
karabinek należy zapinać przed bloczkiem zjazdowym i w razie potrzeby pociągnąć
silnie za dodatkową lonżę z karabinkiem hamującym.
6. W trakcie zjazdu tyrolką opór powietrza powoduje możliwość obrotu ciała i jazdę
bokiem lub tyłem. Ze względu na możliwą konieczność amortyzacji uderzenia w
materac ugiętymi nogami, zalecanym sposobem zjazdu jest jazda przodem.
7. Aby zjeżdżać przodem należy trzymać obydwiema rękami za 3 karabinki. Próbując
obrócić karabinki w kierunku obrotu ciała będziemy utrzymywać prosty kierunek
zjazdu.
8. Podczas zjazdu na bloczku należy trzymać się tylko lonży i karabinków. Chwytanie w
czasie zjazdu stalowej liny grozi poważnym skaleczeniem. Najbardziej niebezpieczne
jest złapanie się ręką liny stalowej na końcu zjazdu pomiędzy bloczkiem zjazdowym,
a odbojnikiem.
9. Podczas dojeżdżania do podestu należy unieść nogi i lekko je zgiąć w kolanach tak,
aby zamortyzować ewentualne uderzenie o materac. Należy celować nogami w środek
materaca umieszczonego na drzewie. W momencie zatrzymania należy chwycić się
ręką za dodatkową linę lub pętlę, aby nie odjechać od podestu. Nie wolno łapać się
liny za bloczkiem, aby powracający bloczek nie najechał nam na rękę.
10. Uwaga!!! W ostatniej fazie zjazdu nie wyciągać przed siebie rąk w kierunku materaca.
11.Jeśli nie udało nam się zatrzymać na podeście i zjechaliśmy z powrotem. Należy
zaczekać aż się zatrzymamy, a następnie chwytając linę nośną dociągnąć do podestu
ustawiając się głową w kierunku jazdy.
12. Po przejechaniu na linie powinno się zachować następującą kolejność przepinania
sprzętu asekuracyjnego; najpierw przepinamy karabinki do pętli asekuracyjnej,
następnie wypinamy bloczek i wpinamy go do ucha u boku uprzęży.

Dokumenty do pobrania

W tej zakładce znajdą Państwo wszystko co potrzebne by skorzystać z naszych usług oraz ofert - Urodzinowej oraz Wycieczkowej. Dodatkowo można pobrać także Zaproszenia

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz

×